Brigády

Plán brigád na rok 2021

Slovenský rybársky zväz Obvodná organizácia Lučenec
Plán brigádnickej činnosti ObO SRZ Lučenec na rok 2020.


Plnenie brigádnickej povinnosti bolo vypracované na základe Smerníc a Stanov SRZ a schválené na zasadnutí výboru  ObO SRZ Lučenec dňa 12.12.2019.

Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu / 8. hodín ( výlov rybníka, alebo dve brigády pri upratovaní a čistenia okolia vodných nádrží ) / má každý člen, okrem:
a/. mládež do 18 rokov a ženy
b/. členovia po dovŕšení 62 rokov  
c/. invalidní dôchodcovia  s preukazom ZŤP

Tieto skupiny sa z vlastnej iniciatívy môžu brigád zúčastniť.

Termíny konania brigád:
Január, Február 2020 - individuálne pri zamrznutí vodných plôch
- sekanie otvorov v ľade
Zodpovedný: Výbor ObO SRZ Lučenec
18. Apríl 2020 Štrkovisko Veľká nad Ipľom a Prefa Rapovce – začiatok  08.00 hod.
Jarné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu
Zodpovední: Miklóš, č.t. 0917 708 723, Makaj, č.t. 0902 901 890, Kišantal, č.t. 0915 637 308
25. Apríl 2020 VN Ľuboreč – začiatok  08.00 hod.
Jarné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu
Zodpovední: Patrik Rybár č.t. 0949 333 688, Ján Líška č.t.  0949 614 136
Október, November 2020 individuálne výlovy chovných rybníkov Zodpovedný: Výbor ObO SRZ Lučenec
14. november 2020 Štrkovisko Veľká nad Ipľom a Prefa Rapovce – začiatok  08.00 hod.
Jesenné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu
Zodpovední: Miklóš, č.t. 0917 708 723, Makaj, č.t. 0902 901 890, Kišantal, č.t. 0915 637 308
21. november 2020 VN Ľuboreč – začiatok  08.00 hod.
Jesenné upratovanie, čistenie okolia, odvoz odpadu
Zodpovední: Patrik Rybár č.t. 0949 333 688, Ján Líška č.t. 0949 614 136
December 2020 - individuálne pri zamrznutí vodných plôch
- sekanie otvorov v ľade
Zodpovedný: Výbor ObO SRZ Lučenec

 

Upozorňujeme, že je potrebné doniesť členský preukaz, kde sa vyznačí účasť na brigáde. Brigády sa môže zúčastniť každý člen SRZ aj mimo stanovených termínov a to na výlovoch rybníkov a zarybnení revírov, na príprave pretekov, sekanie otvorov v ľade a pod. Sankcie z neplnenia brigádnickej povinnosti sú uvedené v inkase pre rok 2020, ktoré Vám bolo zaslané poštou na Vašu adresu. Tieto termíny brigád sú záväzné a budú zverejnené vo vývesnej skrinke SRZ, na internetovej stránke www.rybarstvonovohradu.sk a v rybárskom dome v Lučenci. V Lučenci dňa 12.12.2019. Výbor ObO SRZ Lučenec

 


Slovenský rybársky zväz Obvodná organizácia Fiľakovo
Plán brigád SRZ OO Fiľakovo na rok 2021

Plnenie brigádnickej povinnosti na rok 2021 bolo vypracované na základe smerníc Rady SRZ, Stanov SRZ a schválené na zasadnutí výboru MsO vo Fiľakove dňa 10.12.2020.

Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou /8 hodín/ má každý člen MsO SRZ Fiľakovo okrem:

a/ mládeže do 18 rokov
b/ členovia po dovŕšení 62 rokov
c/ invalidní dôchodcovia s preukazom ZŤP

Táto skupina rybárov uvedených v bode a, b, c, sa z vlastnej iniciatívy môže brigád zúčastniť.

Na základe toho vypisujeme nasledovné termíny konania brigád:

8.5.2021 Veľké Dravce – jarné upratovanie, kosenie, čistenie okolia Zodpovedný: Ing. Jakubek Pavol, Dvorský Anton
14.5.2021 Veľké Dravce- príprava na súťaž Zodpovedný: Kellner Fridrich, Nagy Ladislav
2.10.2021 Veľké Dravce- jesenné upratovanie, kosenie, pozbieranie smetí Zodpovedný: Dvorský Anton, Belko Milan
9.10.2021 Šiatorska Bukovinka- jesenné upratovanie, kosenie, pozbieranie smetí Zodpovedný: Kelemen Štefan, Kamensky Jozef

Všetky termíny brigád sú záväzné so začiatkom o 8:00 hod. na príslušnom mieste konania brigád.

Za brigádu sa považujú aj výlovy!!! Jar (marec) - Jeseň (október)

Kontakt – hospodár p. Španielka D. t. č. 0908905580, alebo predseda OOSRZ Fiľakovo p. Vojtech Szabó, č. t. 0905265805.
Konkrétne dátumy termínov budú uverejnené na webovej stránke MsO SRZ Lučenec.

Upozorňujeme, aby si každý člen priniesol na brigádu členský preukaz, do ktorého bude zaznamenaná účasť na brigáde.
Člen môže miesto hore uvedených možností poskytnúť sponzorský dar v priemernej výške na niektoré z podujatí organizovaných MsO Lučenec, alebo na činnosť MsO. Členovia, ktorí si nesplnia v roku 2021 jednu z hore uvedených možností zaplatia pri preberaní rybárskych náležitosti na rok 2022 peňažnú čiastku 30,00 Eur, ako dodatočný
členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO SRZ LC.

Vo Fiľakove dňa 10.12.2020 - Výbor OO SRZ Fiľakovo


OBVODOVÁ ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO  ZVÄZU V LOVINOBANI
PLÁN BRIGÁD ObO- SRZ. Lovinobaňa  NA ROK  2020.

30. MÁJA 2020 VN.  MÝTNA- čistenie, kosenie a úprava okolia revíru
20. JÚNA 2020 VN.  MÝTNA- čistenie, kosenie a úprava okolia revíru
12. SEPTEMBRA 2020 VN.  MÝTNA- čistenie, kosenie a úprava okolia revíru
OKTÓBER  2020 Prioritne podľa  požiadaviek  hospodára pána Španielku na výlov chovných revírov.

 

Začiatok brigád je o 8˚˚, pri bunke pod hrádzou na VN. Mýtna . Je potrebné priniesť si členský preukaz, a náradie (kosa, hrable, vidly   a pod.) Viac informácií je na inkase rybárskych náležitostí na rok 2020. a na internetovej  stránke www.rybarstvonovohradu.sk. Brigádnickej činnosti sa môže zúčastniť každý člen SRZ aj mimo stanovených termínov,
napríklad pri výlovoch a pri organizovaní pretekov a iných podujatiach v SRZ. V prípade otázok sa môžete kontaktovať osobne alebo telefonicky u zodpovedných
funkcionárov:

  • Juraj Ufrla - tel. 0908 913 257
  • Pavel  Popovič - tel. 0905 416 041
  • Daniel Španielka - tel.  0908 905 580

Tento plán brigád bol vypracovaný na základe Smerníc a Stanov SRZ.  Bol schválený na zasadnutí Výboru ObO- SRZ v Lovinobani  dňa 16.11.2019.