Vodna nádrž Mýtna

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika
VN Mýtna
3-5440-1-1
6 ha I. Hĺbka 0,5-5 m, v priemere 2,5 m. Breh je málo členitý. 0Porast 30% – tvorí ho jelša, hrab, dub. Dno štrkové a bahnité. Na výpuste je vybudovaný odvádzač vody na malú vodnú elektráreň. Z tohto dôvodu hladina vody často kolíše. Odvedená voda slúži na doplňovanie vody na VN Ružiná. Revír je atraktívny. Zarybnená kaprom, zubáčom a šťukou, vyskytuje sa jalec, plotica, ostriež.