Ostatné informácie

29

nov

2019

Mimoriadna mestská konferencia SRZ Lučenec

Dňa 15.10.2019 sa v rybárskom dome konala mimoriadna mestská konferencia SRZ Lučenec. Prítomných 32 členov sa uznieslo na tom, že boli zvolení delegáti na mimoriadny snem v Žiline ktorý bude 23.11.2019. Boli zvolení 2dvaja delegáti Ing Jaroslav Viktorín a Pavol Kolimár a jeden náhradník Judr. Lubomí ...

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Na základe mimoriadneho snemu Rady Žilina sa budú konať schôdze MsO Lučenec nasledovne :   1. Mimoriadna členská schôdza ObO MsO SRZ Lučenec sa bude konať dňa 28.9.2019 o 8.30 hod. v rybárskom dome v Lučenci. 2. Mimoriadna členská schôdza ObO MsO SRZ Fiľakovo sa bude konať 27.9.2019 o 17.00 ...