Z kroniky MsO

Z kroniky organizácie

Rok 1971

V tomto roku sa začalo budovať rybárske zariadenie (rybárska chata) na VN Ľadovo. Uskutočnil sa odchyt rakov na export organizovaný ústredím v Žiline. Odovzdalo sa 62,5 kg rakov (II. miesto na Slovensku). Bol úplne zakázaný lov čereňom na Ipli.

 
Rok 1973

Za hlavného hospodára bol zvolený Tibor Gálik.

 
Rok 1974

Povodeň. Na rieke Ipeľ prietok – v Holiši dňa 22.októbra 1974 – 116 m3/s.. Minimálny prietok – 0,3 m3. Priemerný prietok . 3,5 m3.

 
Rok 1975

VN Ľadovo – prvý krát vypustená (od dania do používania v roku 1967). Vylovilo sa 2700kg kaprov, 4200 kg karasov, 150 kg zubáčov a 50 kg šťúk. Pstruhové revíry boli prvý krát zarybnené sivoňom americkým v množstve 4500 ks.

 
Rok 1976

Začal sa lov na novovybudovanej VN Ružiná /1972 – 1974/. Potok na ktorom bola nádrž vybudovaná bol pstruhového charakteru a preto sa chytali v tomto roku kapitálne pstruhy potočné. Úlovky kaprov, šťúk a zubáčov boli nadpriemerné, ako v každej novej nádrži. Rybolov pre rybárov z lučenského okresu bol povolený len v sobotu. Na VN Ľadovo sa opäť rybárči a to od 3.10.1976. Kúpil sa Rybársky dom v Lučenci na Hviezdoslavovej ulici 30 za 248 000,- Kčs. Povodeň – prietok na Ipli v Holiši dňa 2. a 3. 12. – 90,1 m3.

 
Rok 1978

Otrava rýb – Mliekarne v Lučenci – Krivánsky potok. Sklárne Poltár – Ipeľ cca 20 km. Náhrada škody 140 000,- Kčs. Haličský rybník ožil – vyčistil sa prítok vody, vybudovalo výpustné zariadenie, nasadený bol kapor. Takto sa v organizácii začal vlastný odchov rybej násady.

 
Rok 1979

Zmena organizačnej štruktúry. Miesto Miestnej organizácie Lučenec sa vytvorilo päť obvodov s vlastnými výbormi a to OO LC I, OO LC II, OO Fiľakovo, OO Poltár, OO Lovinobaňa. Spolu vytvorili Mestskú organizáciu so sídlom v Lučenci. Otrava rýb na Tuhárskom potoku – Komunálne služby LC – únik čpavku. Náhrada škody 8 000,- Kčs.

 
Rok 1980

Otrava rýb na Krivánskom potoku – Slov. magnezit. závody Lovinobaňa – náhrada škody 50 000,- Kčs.

 
Rok 1981

Dostali sme do užívania VN Veľké Dravce.

 
Rok 1982

Do funkcie tajomníka bol zvolený JUDr. Ľubomír Víťaz terajší predseda organizácie. Vypustila sa VN Ľadovo – vylovilo sa 14100 kg rôznych druhov rýb, najmä kaprov. Začal sa využívať rybník v Rátke na chovné účely.

 
Rok 1985

Prvý nočný lov sumca – 20. – 21. 7. 1985 na štrkovisku Velká n. I. Na love sa zúčastnilo cca 30 rybárov. Žiadny sumec sa nechytil. Rybári v dobrej nálade nepozorovane pripevnili rybárovi Šaňovi Tothovi háčik so silónom na veľké brvno ktoré menovaný zdolával v noci niekoľko hodín na pobavenie okolia.

 
Rok 1986

Začal sa využívať rybník v lučenskom Parku na chovné účely po predchádzajúcich terénnych úpravách a vybudovaní betónového výpustu.

 
Rok 1988

Zomrel dlhodobý predseda organizácie pán Michal Badík – dňa 1.2.1988. V organizácii pracoval takmer 30 rokov.

 
Rok 1989

V septembri bola vypustená VN Ľadovo. Vylovilo sa 7600 kg kaprov.

 
Rok 1990

Otrava a následný úhyn rýb na Tuhárskom p. – znečisťovateľ – SPK Levice.

Otrava a úhyn rýb na potoku Poltarica pod obcou Zlatno.

Otrava a úhyn rýb na Ipli od sútoku a potokom Belina až po Lučenec.

Kúpa časti štrkoviska pri obci Veliká n.I.. v rozlohe 8,3 ha.

 
Rok 1991

V dôsledku výstavby VN Málinec bol uskutočnený odlov rýb v odstavenej časti Ipľa.

Vylovilo sa: cca 700 ks pstruha 2 – 3, prenesené do nového koryta Ipľa a cca 300 ks tej istej ryby bolo vysadené do Krivánskeho potoka.

 
Rok 1992

Výlov VN Píla – Mýtna – vylovené K – 1850 kg, Zubáč – 100 kg, Šťuka – 60 kg.

Výlov VN Rátka – K – 850 kg, Šťuka 200 kg.

 
Rok 1993

Zomrel dlhoročný funkcionár našej organizácie – pokladník – Karol Kollár.

 
Rok 1994

Zomrel dlhoročný funkcionár našej organizácie – predseda kontrolnej komisie – Jozef Gášpar.

 
Rok 1996

Uzavrela sa zmluva o technickej a materiálovej pomoci s RADOU SRZ Žilina z dôvodu výstavby VN Málinec.

 
Rok 1997

Náhrada škody za znečistenie a následne úhyn rýb na Tuhárskom potoku.

Náhrada škody za ušlú produkciu rýb z dôvodu výstavby VN Málinec – odškodné realizované formou dodávok násad rýb.

 
Rok 1998

Nákup dodávkového auta KIA Prégio.

Prenájom rybníka v Zelenom od PD Poltár na chovné účely.

 
Rok 2001

Predaj „Rybárskej čárdy“ na VN Ľadovo.

 
Rok 2002

Náhrada škody za znečistenie potoka Beliná, Suchá a Ipľa.

Nové otravy a následne úhyny rýb – pstruhový potok Banský, Belinský, Ipeľ pod obcou Málinec.

Z dôvodu totálneho úbytku kyslíka – úhyn rýb na štrkovisku Velká n.I.

 
Rok 2003

Získali sme nový revír – štrkovisko Velká n.I. č.2 so štatútom lovu bez privlastnenia si úlovku.

 
Rok 2004

Otrava a následný úhyn rýb na Tuhárskom potoku.

 
Rok 2006

Dvadsať rokov spolupráce s Výborom Miestnej organizácie SRZ v Podbrezovej.

Fotografie z histórie MsO Lučenec najdete aj v sekcii Foto/video