Naše revíry

Databáza rybárskych revírov

 

Revír, názov
číslo

Výmera,
(km, ha)

Stupeň
ochrany

Charakteristika

Ipeľ č.7
3-1280-4-1

50,4 km

I.

Samotný Ipeľ – 13,4 km, ostatné prítoky Poltarica, Uhorštiansky p., Ozdínsky p. majú 37 km, hĺbku 0,2-1m, šírku priemerne 4 m, zatienenie 80% /vŕba, jelša/. Stavadlo v obci Málinec, Rovňany, výška brehov 0,5.-1m, 15% regulovaný. V lete málo vodnatý. Prietok vylepšovaný z VN Málinec, Tíšiny sa striedajú s prúdmi, dno – piesok, štrk. Výskyt plosky, mihule. Zdroje znečistenia sú: ČOV, mestské a obecné vyústenie kanálov, Sklárne Poltár a Málinec. Tok je z rybárskeho hľadiska atraktívny. Lovia sa najmä: pstruh potočný, zriedkavo lipeň. Sprievodnou rybou je jalec a ostriež.

Ľuborečský p.
3-2070-4-1

14 km

I.

Šírka 1,5, hĺbka 0,2 – 0,4 m, zatienenie 90%, vŕba, jelša, buk, jelša, buk. Málo vodnatý – štrk, piesok, kamene. Prúpý, málo atraktívny. Výskyt pstruha p., v dolnom úseku jalec.

Ipeľ č. 5
3-2070-4-1

11,5 km

I.

Hĺbka 0,5-1,5 m, šírka 11m. Dno – štrk, bahno. Zatienenie 20% – vŕba, jelša. Manipulovateľné stavadlo – Kalonda. Výška brehov 0,5-1 m. Na 80% regulovaný, v lete málo vodnatý. Prietok vylepšovaný z VN Ružiná. Výskyt plosky a všetkých bežných nížinných druhov rýb. Tok na 90% prúpý – málo atraktívny.

Ipeľ č. 6
3-127-1-1

91,4 km

I.

Samotný Ipeľ meria 33,9 km, ostatné prítoky tvorí časť Krivánskeho p., Tuhárskeho p., ďalej je to Belina, Suchá, Slatinský p. – spolu je to 57,5 km. Hĺbka 0,3-1.5 m, šírka v priemere 6 m, zatienenie 70%. Pevná hať vybudovaná v Holiši, stavadlo nad obcou Tomášovce, v Lučenci, dve za obcou Trebeľovce. Výška brehov 0,5-1,5 m, 30% regulované. Tok v lete málo vodnatý – vylepšovaný z VN Málinec a VN Ružiná. Dno – piesok, štrk, bahno, 50% prúpý. Výskyt – ploska a všetky bežné nížinné druhy rýb. Atraktívny. Zdroje znečistenia: ČOV, mestské a obecné vyústenia kanálov.

Tuhársky p.
3-4420-4-1

14 km

I.

Šírka 2 m, hĺbka 0,2-0,5 m. Zatienenie 95% – vŕba, jelša, buk. Tok prúpý, striedanie tíšin, málo vodnatý – štrk, piesok. Výška brehov 0,2-1 m. Málo atraktívny. Výskyt: pstruh p., dúhový, v spodných úsekoch i jalec.

Krivánsky p.
3-1740-4-1

42,3 km

I.

Priemerná šírka 5m, hĺbka 0.5-1,5 m. Zatienenie 80%, vŕba, jelša, buk, smrek. Striedanie tíšin a prúpých úsekov. Dno – piesok, štrk, bahno. Výška hladiny v spodnom úseku kolíše v spodnom úseku v závislosti na VN Ružiná. Horný úsek je málo vodnatý. Výška brehov 0,5-1,5 m. Stavadlo je v obci Lovinobaňa. Revír je prerušený VN Mýtna – kaprového charakteru. Tok meandruje. Možné zdroje znečistenia sú: Magnezitka Lovinobaňa a obecné vyústenia kanálov. Atraktívny. Krivánsky p. vzniká spojením potokov Lučenčík a Bzovský p.. Cestou priberá Dobročský p., ktorý v extrémne suchých rokoch vysychá, ďalej potok Teplička a Salajka. Na Bzovskom potoku platí stupeň ochrany č.4. Na celom úseku sa vyskytuje pstruh p., v spodnej časti i kapitálny.

Štrkovisko
Velká n.I. č.2
3-4261-1-1-4

3,8 ha

I.

Hĺbka 1-5m, v priemere 4m. Dno – štrk, piesok. Brehy málo členité, bez brehového porastu. Hladina kolíše podľa úrovne spodných vôd. Atraktívny. V súčasnosti je vedený ako revír „chyť a pusť“. Vyskytujú sa tu všetky bežné nížinné druhy rýb. Bol sem nezodpovednými rybármi dovezený sumček americký, ktorý sa masovo rozmnožil.

Kúpna Baňa
3-1800-1-1

2 ha

I.

Vodná plocha vznikla po ťažbe hliny. Hĺbka 0,5-5 m, v priemere 4 m. Dno hlinité, brehy členité. Brehový porast – vŕba, breza, jelša, borovica – spolu cca 70%. Revír má miestny význam. Zarybňuje sa hlavne kaprom, zubáčom a šťukou, vyskytuje sa i sumec.

VN Veľké Dravce
3-5950-1-1

28,5 ha

I.

Hĺbka 0,3-2,5 m. Priemerne 2 m. Brehy málo členité, dno štrk, bahno. Brehový porast – vŕba /10%/. V letných mesiacoch bez prítoku. Častý výskyt siníc. Breh v hornej časti VN tvoria mokriny. Atraktívny. Zarybnený všetkými bežnými nížinnými druhmi rýb.

VN Ľuboreč
3-5360-1-1

65,5 ha

I.

Hĺbka 0,3-12 m, v priemere 4 m. Brehy členité, dno piesok, štrk, bahno. Brehový porast – vŕba, jelša – cca 20%. Dno nádrže je členité. Tretina brehu nádrže je neprístupná a nevhodná na lov rýb – mokrina a prudký spád brehu. Atraktívny. Zarybnený všetkými bežnými nížinnými druhmi rýb, včítane sumca.

VN Uhorské
3-5920-1-1

3,17 ha

I.

Hĺbka 0,5-3,5 m, v priemere 2,5 m. Málo členitý breh. Breh málo členitý. Brehový porast na 70% obvodu VN, s výskytom smreka, vŕby, hrabu. Jedna tretina brehov je neprístupná a na lov rýb nevhodná. VN má miestny význam. Zarybňovaná kaprom, zubáčom a šťukou.

VN Šiatorošská Bukovinka
3-5790-1-1

4 ha

I.

Hĺbka 0,3-3m, v priemere 2,5 m. Breh málo členitý. Brehový porast na 40%, ktorý tvorí vŕba, jelša, hrab. Dno nádrže je zabahnené. VN má miestny charakter. Zarybňovaná kaprom, zubáčom a šťukou.

VN Mýtna
3-5440-1-1

6 ha

I.

Hĺbka 0,5-5 m, v priemere 2,5 m. Breh je málo členitý. 0Porast 30% – tvorí ho jelša, hrab, dub. Dno štrkové a bahnité. Na výpuste je vybudovaný odvádzač vody na malú vodnú elektráreň. Z tohto dôvodu hladina vody často kolíše. Odvedená voda slúži na doplňovanie vody na VN Ružiná. Revír je atraktívny. Zarybnená kaprom, zubáčom a šťukou, vyskytuje sa jalec, plotica, ostriež.

VN Ľadovo
3-5290-1-1

23,5 ha

I.

Hĺbka 0.5-5 m, v priemere 2,5 m. Breh je málo členitý. Porast cca 10% s jelšou a vŕbou. Dno piesočné a bahnité. 20% brehu sú mokriny. V letných mesiacoch trpí nedostatkom vody. Častý výskyt siníc. Atraktívny. Zarybnený kaprom, šťukou, zubáčom, amurom, pleskáčom vysokým.

Štrkovisko Rapovce
3-4200-1-1

3 ha

I.

Hĺbka 0,5-3 m, v priemere 2m. Dno štrkové s nánosom bahna. Brehy málo členité, bez vyšších drevín. Hladina kolíše podľa úrovne spodných vôd. Revír je miestneho charakteru. Loví sa kapor, zubáč, šťuka, karas, pleskáč.

Štrkovisko
Veľká n./ Ipľom
č. 1

14 ha

I.

Hĺbka 0,5-3 m, v priemere 2,5 m. Dno štrkové, piesčité, miestami zabahnené. Brehy členité, na 50% s brehovým porastom, väčšinou s vŕbou. Výška hladiny kolíše v závislosti na hladine spodných vôd. Do štrkoviska sú zaústené melioračné kanály z okolitých polí /3 spodné, jeden vrchný/. Štrkovisko má vybudované vypúšťacie zariadenie povrchové. Revír je atraktívny. Okrem kapra, šťuky a zubáča tu možno uloviť i sumca, amura, tolstolobika, pleskáča a iné nížinné druhy rýb.

Štrkovisko
Trebeľovce
Láza
3-4050-1-1

3 ha

I.

Jedná sa o dve štrkoviská /2 ha a 1 ha/ vzdialené od seba cca. 300 m. Hĺbka 0,5-2,5 m, v priemere 1,8 m. Dno štrkové, zabahnené. Brehy členité, na 70% s brehovým porastom, väčšinou s výskytom vŕby. Hladina kolíše podľa výšky spodných vôd. Je miestneho charakteru. Nachádza sa tu väčšina nížinných druhov rýb.

VN Rátka
3-5650-1-1

1,08 ha

I.

Hĺbka 0,3-3 m, v priemere 2 m. Breh členitý. Porast – jelša, vŕba, hrab, dub, cca na 50% brehov. Dno bahnité. Trpí nedostatkom vody, častý výskyt siníc. Výpustné zariadenie je nefunkčné. Revír má miestny charakter. Rybiu osádku tvorí hlavne kapor, sumec, šťuka a karas.

VN Tomášovce
3-5860-1-2

6 ha

I.

Hĺbka 0,5-3 m, v priemere 2m. Breh je málo členitý, porast nie je. Tretina brehu je neprístupná pre súkromné chaty, ktorých pozemky siahajú až po okraj brehov nádrže. Voda je privádzaná z Krivánskeho potoka podľa potreby. Dno – piesok a bahno. Slúži na chovné účely.