Miestny rybársky poriadok

Miestny rybársky poriadok 2023-2025

 

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Lučenec

Miestny rybársky poriadok MsO SRZ Lučenec platný na rok 2023-2025

 

I. Úvodné ustanovenia

Loviaci pri love rýb v revíroch obhospodarovaných MsO SRZ Lučenec je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a vyhlášky MŽP SR z 29 novembra 2018 s účinnosťou od  1.1.2019.

 

II. Zoznam a stručný popis rybárskych revírov obhospodarovaných MsO SRZ Lučenec

1. Vody kaprové – lovné

a/ Vodné nádrže

 Názov       Č. revíru        ha                                        Popis

 VN Mýtna    3-5440-1-1   6,0      Vodná plocha/VP/nádrže nachádzajúca sa na Krivánskom

                                                   potoku nad obcou Mýtna smerom na Zvolen..

 VN Ľadovo  3-5290-1-1 23,5   VP nádrže nachádzajúca sa na Tuhárskom potoku pri Lučenci.

 VN Rátka     3-5650-1-1   1,08 VP nádrže pri obci Rátka.

 VN Šiator.    3-5790-1-1   4,0   VP nádrže na Belinskom potoku pri obci Š.Bukovinka.

 Bukovinka

 VN Uhorské 3-5920-1-1   3,17 VP nádrže pri obci Uhorské. .

                                                   Neloví sa v miestach označených tabuľami /pod lesom/.

 VN Veľké    3-5950-1-1   28,5 VP nádrže pri obci V.Dravce.

 Dravce                                      Neloví sa na miestach označených tabuľami.

VN Ľuboreč  3-5360-1-1   65,5 VP nádrže medzi obcami Ľuboreč a Závada. Neloví sa

                                                   v miestach označených tabuľami a medzi prítokmi potokov

                                                   Riečka a Ľuborečský potok.

Upozornenie: Vo vodách uvedených v bode a/ platí par. 13, odst.3 zákona o rybárstve, cit.: „Zakazuje sa lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája, čo neplatí v dobe konania rybárskych pretekov, alebo športových rybárskych pretekov v čase od 1. mája do 31. mája“.

 

b/ Vodné toky

Ipeľ č. 5 – č. revíru 3-1260-1-1  -  čiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda. 11,5 km.

Ipeľ č. 6 – č. revíru 3-1270-1-1  – 91,4 km, čiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pri obci Kalonda po sútok Banského potoka s Ipľom v obci Breznička, vrátane prítokov – Krivánsky potok od sútoku po stavadlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od sútoku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič, potok Suchá po sútok s potokom Belina a potok Belina po hranicu s MR bez VN Śiatorská Bukovinka. Súčasťou revíru je i potok Šťavica.

Upozornenie: Lov rýb je povolený počas celého roka s druhovým hájením podľa vzhlášky.

 

c/ Ostatné vodné plochy

Názov                  Č. revíru      Plocha v ha                        Popis        

Kúpna Baňa         3-1800-1-1         2             Hlinisko pri meste Poltár smerom na Maštinec.

Trebeľovce Láza  3-4050-1-1         3             Štrkoviská/2/ pri obci Trebeľovce Láza.

Veľká n.I. č.1       3-4260-1-1       14             Štrkovisko medzi obcami P. Dravce a Veľká n.I.

Rapovce               3-4200-1-1         3             Štrkovisko pri obci Rapovce

Veľká n.I č. 2       3-4261-1-1         3,8          Štrkovisko cca 50 m južne od štrk. Veľká n.I. č.1

                                                                                                            

Upozornenie: Vo vodách uvedených v bode c/ Ostatné vodné plochy – je lov rýb povolený počas celého roka pri dodržiavaní druhovej ochrany rýb podľa vyhlášky.

                                                                  

 2. Vody pstruhové – lovné

 Názov                     Č. revíru       Dĺžka km                         Popis

 Ľuborečský potok    3-2070-4-1          6        Potok od ústia do VN Ľuboreč po pramene. 

 Krivánsky potok      3-1740-4-1         42,3    Krivánsky potok od stavadla v obci Tomášovce  

                                                                        po pramene, vrátane potokov Dobročský,                   

                                                                        Bzovský a Teplička.

 Tuhársky p.              3-4420-4-1         14       Potok od cestného mosta v starej Haliči po pra-

                                                                        mene.

 Ipeľ č.7                     3-1280-4-1       50,4  Čiastkové povodie rieky Ipeľ od sútoku s Banským          

potokom v obci Breznička po priehradné teleso nádrže nad obcou Málinec a prítoky Poltarica, Uhorštiansky potok, Ozdínsky potok a Banský potok od ústia do Ipľa po pramene.

 

 3. Vody chovné – zákaz lovu rýb

 Rybník nad obcou Tomášovce – č. revíru 3-5860-1-2, plocha 6 ha.

 Ide o vodnú plochu nádrže nad obcou Tomášovce.

 

III. Záverečné ustanovenia:

Tento domáci rybársky poriadok sa vzťahuje len na revíry výslovne uvedené v tomto poriadku.

a/ V prípade, že na niektorých vodných nádržiach dôjde v priebehu roka alebo v priebehu obdobia platnosti tohto poriadku k vykonaniu technickej úpravy alebo k iným zásahom, bude potrebné rešpektovať spôsob rybolovu podľa úpravy vyznačenej na tabuliach.

b/ Miestne alebo zväzové kaprové povolenie v zmysle uznesenia RADY SRZ oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku na uvedené povolenie maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého . V pstruhových vodách maximálne 40 ks pstruha potočného.

c/ Na všetkých kaprových revíroch MsO SRZ Lučenec sa stanovila najvyššia lovná miera kapra 70 cm a šťuky severnej 80 cm.

Prípadné zmeny v uvedených pravidlách rybolovu budú oznámené členom dodatkom k tomuto poriadku.

 

 

Tento rybársky poriadok bol schválený Výborom MsO SRZ Lučenec dňa 15.11.2022.

 

 

 

 

 

 

 

Lučenec 15.11.2022                                                                         Výbor MsO SRZ Lučenec

 

Súbory na stiahnutie

Miestny rybársky poriadok
Miestny rybársky poriadok