Miestny rybársky poriadok

Miestny rybársky poriadok 2020-2022

 

Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Lučenec

Miestny rybársky poriadok MsO SRZ Lučenec platný na rok 2020-2022

 

I. Úvodné ustanovenia

Loviaci pri love rýb v revíroch obhospodarovaných MsO SRZ Lučenec je povinný dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a vyhlášky MŽP SR z 29 novembra 2018 s účinnosťou od  1.1.2019.

II. Zoznam a stručný popis rybárskych revírov obhospodarovaných MsO SRZ Lučenec

1. Vody kaprové – lovné

a/ Vodné nádrže

Názov Č. revíru ha Popis
VN Mýtna 3-5440-1-1 6 Vodná plocha/VP/nádrže nachádzajúca sa na Krivánskom potoku nad obcou Mýtna smerom na Zvolen.
VN Ľadovo 3-5290-1-1 23,5 VP nádrže nachádzajúca sa na Tuhárskom potoku pri Lučenci.
VN Rátka 3-5650-1-1 1,8 VP nádrže pri obci Rátka.
VN Šiator. Bukovinka 3-5790-1-1 4 VP nádrže na Belinskom potoku pri obci Š.Bukovinka.
VN Uhorské 3-5920-1-1 3,1 VP nádrže pri obci Uhorské.
VN Veľké Dravce 3-5950-1-1 28,5 Neloví sa v miestach označených tabuľami /pod lesom/.

28,5 VP nádrže pri obci V.Dravce.

Neloví sa na miestach označených tabuľami.
VN Ľuboreč 3-5360-1-1 65,5 VP nádrže medzi obcami Ľuboreč a Závada. Neloví sa v miestach označených tabuľami a medzi prítokmi potokov Riečka a Ľuborečský potok.

 

Upozornenie: Vo vodách uvedených v bode a/ platí par. 13, odst.3 zákona o rybárstve, cit.: „Zakazuje sa lov všetkých rýb od 15. marca do 31. mája, čo neplatí v dobe konania rybárskych pretekov, alebo športových rybárskych pretekov v čase od 1. mája do 31. mája“.

 

 

b/ Vodné toky

Ipeľ č. 5 – č. revíru 3-1260-1-1  -  čiastkové povodie rieky Ipeľ od ústia potoka Tisovník po hraničný kameň pod obcou Kalonda. 11,5 km.

Lov na rybku a prívlač povolený od 1.4. do 31.1. na základe Rozhodnutia MŹP SR č. 8947/2009-8.1. Ostatné sa riadi platným Zákonom o rybárstve č. 216/2018 Z.z. a vykonávacou vyhláškou.

Ipeľ č. 6 – č. revíru 3-1270-1-1  – 87,6 km, čiastkové povodie rieky Ipeľ od hraničného kameňa pri obci Kalonda po sútok Banského potoka s Ipľom v obci Breznička, vrátane prítokov – Krivánsky potok od sútoku po stavadlo v obci Tomášovce, Tuhársky potok od sútoku s Krivánskym potokom po cestný most v obci Stará Halič, potok Suchá a potok Belina /bez VN Bukovinka/. Súčasťou je i potok Šťavica.

Upozornenie: Lov rýb je povolený počas celého roka s druhovým hájením podľa vzhlášky.

 

c/ Ostatné vodné plochy

Názov Č. revíru Plocha v ha Ppois
Kúpna Baňa 3-1800-1-1 2 Hlinisko pri meste Poltár smerom na Maštinec.
Trebeľovce Láza 3-4050-1-1 3 Štrkoviská/2/ pri obci Trebeľovce Láza.
Veľká n.I. č.1 3-4260-1-1 14 Štrkovisko medzi obcami P. Dravce a Veľká n.I.
Rapovce 3-4200-1-1 3 Štrkovisko pri obci Rapovce
Veľká n.I č. 2 3-4261-1-1 3,8 Štrkovisko cca 50 m južne od štrk. Veľká n.I. č.1

Upozornenie: Vo vodách uvedených v bode c/ Ostatné vodné plochy – je lov rýb povolený počas celého roka pri dodržiavaní druhovej ochrany rýb podľa vyhlášky.

                                                                  

 2. Vody pstruhové – lovné

Názov Č. revíru Dĺžka v km Popis
Ľuborečský potok 3-2070-4-1 6  Potok od ústia do VN Ľuboreč po pramene.
Krivánsky potok 3-1740-4-1 30 Krivánsky potok od stavadla v obci Tomášovce po pramene, vrátane potokov Dobročský, Bzovský a Teplička.
Tuhársky p. 3-4420-4-1 17 Potok od cestného mosta v starej Haliči po pramene.
 Ipeľ č.7 3-1280-4-1 17,2 Čiastkové povodie rieky Ipeľ od sútoku s Banským potokom v obci Breznička po priehradné teleso nádrže nad obcou Málinec a prítoky Poltarica, Uhorštiansky potok, Ozdínsky potok a Banský potok od ústia do Ipľa po pramene.

 

3. Vody chovné – zákaz lovu rýb

 Rybník nad obcou Tomášovce – č. revíru 3-5860-1-2, plocha 6 ha.

 Ide o vodnú plochu nádrže nad obcou Tomášovce.

 

III. Záverečné ustanovenia:

Tento domáci rybársky poriadok sa vzťahuje len na revíry výslovne uvedené v tomto poriadku.

a/ V prípade, že na niektorých vodných nádržiach dôjde v priebehu roka alebo v priebehu obdobia platnosti tohto poriadku k vykonaniu technickej úpravy alebo k iným zásahom, bude potrebné rešpektovať spôsob rybolovu podľa úpravy vyznačenej na tabuliach.

b/ Miestne alebo zväzové kaprové povolenie v zmysle uznesenia RADY SRZ oprávňuje držiteľa tohto povolenia privlastniť si v jednom kalendárnom roku na uvedené povolenie maximálne 40 ks kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa sliznatého . V pstruhových vodách maximálne 40 ks pstruha potočného.

c/ Na všetkých revíroch MsO SRZ Lučenec sa stanovila najvyššia lovná miere kapra 70 cm.

Prípadné zmeny v uvedených pravidlách rybolovu budú oznámené členom dodatkom k tomuto poriadku.

Tento rybársky poriadok bol schválený Výborom MsO SRZ Lučenec dňa 10.09.2019.

Lučenec 10.09.2019
Výbor MsO SRZ Lučenec

 

Verzia PDF pre tlač