Vodná nádrž Šiatorošská Bukovinka

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

VN Šiatorošská Bukovinka
3-5790-1-1

4 ha

I.

Hĺbka 0,3-3m, v priemere 2,5 m. Breh málo členitý. Brehový porast na 40%, ktorý tvorí vŕba, jelša, hrab. Dno nádrže je zabahnené. VN má miestny charakter. Zarybňovaná kaprom, zubáčom a šťukou.