Inkaso

Inkaso na rok 2019

Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

I N K A S O
rybárskych náležitostí /RN/ na rok 2019 – platby sú v € .

 

Druh povolenia pre členov dospelých mládež do 18r. dôchodcov a študentov do 25 r. ženy a ID
Miestne povolenie kaprové 43,00 € 37,00 € 37,00 € pozri pozn.
Dodatkové pstruhové povol. 20,00 € 20,00 € 20,00 € pozri pozn.
Zväzové povolenie kaprové 40,00 € 40,00 € 40,00 € pozri pozn.
Zväzové povolenie lipňové 40,00 € 40,00 € 40,00 € pozri pozn.
Členská známka 29,00 € 17,00 € 29,00 € pozri pozn.


Upozornenie: dodatkovú p.p. a zväzovú kapr., alebo lipňovú povolenku si môže zakúpiť len ten člen, ktorý si kúpil miestne kaprové povolenie.

Alternatívy pre platbu

    dospelých mládež do 18r. dôchodcov a študentov do 25 r.
1. Udržovacia platba 29,00 € 17,00 € 29,00 €
2. Miestna povol. K+ členské 72,00 € 54,00 € 66,00 €
3. Miestna p.K+dodatková pov. pstruhová + členské 92,00 € 74,00 € 86,00 €
4. Miestna povol. K +zväzová K + členské 112,00 € 94,00 € 106,00 €
5. Miestna + zväzová pov. K + dodatk.p.+ členské 132,00 € 114,00 € 126,00 €

 

Poznámka: dôchodcom na predčasnom a invalidnom dôchodku vzniká nárok na zľavu po predložení príslušného potvrdenia. Zľava sa netýka tzv. „výsluhových dôchodcov“.

Okrem rybárskych náležitostí uvedených v tabuľke, je člen povinný zakúpiť si ročný rybársky lístok, alebo 3-ročný rybársky lístok na mestskom alebo obecnom úrade v mieste bydliska – ročný RL – 7,-€, trojročný – 17,-€ / nie je príjmom MsO/.

 

Ďalšie upozornenia:
1. Členovia SRZ starší ako 70 rokov, ktorých členstvo trvá dlhšie ako 10 rokov, majú nárok na poskytnutie základného povolenia na rybolov v hodnote 37,00 € zdarma.
2. Členovia, ktorí v roku 2019 nemajú záujem vykonávať rybárske právo, ale chcú byť naďalej členmi SRZ, majú možnosť vyplatiť si udržiavací poplatok vo výške členskej známky, t.j. 29,00 € , mládež do 18 rokov 17,- €.
3. Nárok na zľavu ako mládež do18 rokov majú aj študenti do 25 rokov.
4. Nárok na zľavu ako dôchodcovia majú aj ženy a členovia na plnom invalidnom dôchodku.

5. Invalidní dôchodcovia – „vozíčkari“ majú nárok na miestnu kaprovú povolenku zdarma.

6. Rybárske náležitosti budú vydávané od mesiaca december 2018, pričom miesto, spôsob a termín vydávania bude včas oznámený vo vývesných skrinkách a na rybárskom dome.
7. Člen SRZ je povinný vyplatiť členský poplatok najneskôr do 31. 3. 2019, pričom nezaplatením členského do tohto termínu členstvo v SRZ zaniká / viď Stanovy SRZ/.
8. Člen SRZ pri vydávaní rybárskych náležitostí je povinný predložiť členskú legitimáciu.
9. Príslušné poplatky je možné zaplatiť:

a/ v hotovosti pri vydávaní rybárskych náležitostí,
b/ prevodom z osobného účtu na účet MsO SRZ Lučenec, č.ú. 59328625/0900, VS 2019, KS 0558. Pri platení touto formou bude potrebné predložiť pri vydávaní rybárskych náležitostí výpis z účtu potvrdený peňažným ústavom.
10. Za oneskorené odovzdanie prehľadu o úlovkoch, alebo jeho nevrátenie, je sankcia nevydania povolenky na príslušný rok , resp. dodatočný členský príspevok vo výške 4,00 €.
11. Od 1. 1. 2019 je lov rýb povolený len na povolenie na rybolov platné na rok 2019 
12. Novoprijatý člen, ktorý dosiahol 18 rokov fyzického veku, platí zápisné vo výške 20,00 € , študenti 10,00 €. Toto ustanovenie platí aj pre bývalých členov, ktorých členstvo zaniklo oneskoreným zaplatením členského, resp. jeho nezaplatením .
13. Členovia SRZ si môžu zakúpiť aj povolenie na rybolov platné pre všetky revíry v rámci SRZ na základe žiadosti.

 

Detské povolenia /6 – 15 rokov/

1/ Detské povolenie kaprové na rybárske revíry v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec a revíry zahrnuté vo zväzovom povolení na kaprové vody /dve nálepky/ – 24,00 €.
2/ Detské povolenie na vody pstruhové v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec – 15,00 €.
3/Detské povolenie na kaprové vody v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec – 14,- €.
Rozsah platnosti detského povolenia na kaprové vody uvedeného v bode č.3 sa počas prázdnin júl a august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love dieťa sprevádza.
4/Zápisné sa platí vo výške 2,- €

                                            Cena hosťovacích povolení na rok 2019 / vždy len na jeden revír/ od 01.júna - kaprové

Denná kaprová p. = 10,00 €, týždenná K = 40,00 €, pstruhová denná p. = 10,00 €

Hosťovačka pre deti kaprová denná = 2,00 € týždenná = 5 €

Pre nečlenov SRZ : Kaprová alebo pstruhová denná = 20,00 €, týždenná K = 80 €.

 

Plnenie brigádnickej povinnosti v roku 2019 – p r a v i d l á

1. Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou / 8 hod./ má každý člen MsO SRZ Lučenec okrem:
a/ Mládež do 18 rokov a ženy
b/ Členovia – po dovŕšení 62 rokov.
Táto skupina rybárov sa z vlastnej iniciatívy brigád zúčastniť môže.
b/ Zdravotne ťažko postihnutí členovia.
2. Členovia MsO SRZ Lučenec podliehajúci brigádnickej povinnosti /všetci členovia okrem tých čo sú uvedení v bode č.1/, dostanú pri vydávaní rybárskych náležitostí „Plán brigád na rok 2019“ na základe čoho sa brigád zúčastnia. Plán brigád bude zverejnený aj vo vývesných skrinkách a na internete – www.rybarstvonovohradu.sk. Účasť na brigáde bude zapísaná do členského preukazu.
3. Člen ktorý predpokladá, že sa z rôznych osobných dôvodov nebude môcť brigád zúčastniť, zaplatí pri preberaní rybárskych náležitostí na rok 2019 15,00 €, ako dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO SRZ LC.
4.Členovia, ktorí si v roku 2018 nesplnili svoju brigádnickú povinnosť, resp. nevyplatili dodatočný členský príspevok v súlade s inkasom na rok 2018, zaplatia pri preberaní RN na rok 2019 dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO LC vo výške 20,00 €. V opačnom prípade im nebude vydané povolenie na rybolov pre rok 2019.
5. Člen môže miesto hore uvedených možností poskytnúť sponzorský dar v primeranej výške na niektoré z podujatí organizovaných MsO Lučenec, alebo na činnosť MsO.
6. Členovia, ktorí si nesplnia v roku 2019 jednu z hore uvedených možností, zaplatia pri preberaní rybárskych náležitostí na rok 2020 peňažnú čiastku 20,00 € , ako dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO SRZ LC.

 

Toto inkaso bolo vypracované na základe Smernice RADY SRZ v Žiline a schválené na zasadnutí Výboru MsO SRZ Lučenec dňa 9.10.2018