Vodna nádrž Uhorské

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika
VN Uhorské
3-5920-1-1
3,17 ha I. Hĺbka 0,5-3,5 m, v priemere 2,5 m. Málo členitý breh. Breh málo členitý. Brehový porast na 70% obvodu VN, s výskytom smreka, vŕby, hrabu. Jedna tretina brehov je neprístupná a na lov rýb nevhodná. VN má miestny význam. Zarybňovaná kaprom, zubáčom a šťukou.