Ostatné vodné plochy

Revír, názov
číslo
Výmera,
(km, ha)
Stupeň
ochrany
Charakteristika

Kúpna Baňa
3-1800-1-1

2 ha

I.

Vodná plocha vznikla po ťažbe hliny. Hĺbka 0,5-5 m, v priemere 4 m. Dno hlinité, brehy členité. Brehový porast – vŕba, breza, jelša, borovica – spolu cca 70%. Revír má miestny význam. Zarybňuje sa hlavne kaprom, zubáčom a šťukou, vyskytuje sa i sumec.

Štrkovisko
Trebeľovce
Láza
3-4050-1-1

3 ha

I.

Jedná sa o dve štrkoviská /2 ha a 1 ha/ vzdialené od seba cca. 300 m. Hĺbka 0,5-2,5 m, v priemere 1,8 m. Dno štrkové, zabahnené. Brehy členité, na 70% s brehovým porastom, väčšinou s výskytom vŕby. Hladina kolíše podľa výšky spodných vôd. Je miestneho charakteru. Nachádza sa tu väčšina nížinných druhov rýb.

Štrkovisko
Veľká n./ Ipľom
č. 1

14 ha

I.

Hĺbka 0,5-3 m, v priemere 2,5 m. Dno štrkové, piesčité, miestami zabahnené. Brehy členité, na 50% s brehovým porastom, väčšinou s vŕbou. Výška hladiny kolíše v závislosti na hladine spodných vôd. Do štrkoviska sú zaústené melioračné kanály z okolitých polí /3 spodné, jeden vrchný/. Štrkovisko má vybudované vypúšťacie zariadenie povrchové. Revír je atraktívny. Okrem kapra, šťuky a zubáča tu možno uloviť i sumca, amura, tolstolobika, pleskáča a iné nížinné druhy rýb.

Štrkovisko
Velká n.I. č.2
3-4261-1-1-4

3,8 ha

I.

 

Hĺbka 1-5m, v priemere 4m. Dno – štrk, piesok. Brehy málo členité, bez brehového porastu. Hladina kolíše podľa úrovne spodných vôd. Atraktívny. V súčasnosti je vedený ako revír „chyť a pusť“. Vyskytujú sa tu všetky bežné nížinné druhy rýb. Bol sem nezodpovednými rybármi dovezený sumček americký, ktorý sa masovo rozmnožil.

 

Štrkovisko Rapovce
3-4200-1-1

3 ha

I.

Hĺbka 0,5-3 m, v priemere 2m. Dno štrkové s nánosom bahna. Brehy málo členité, bez vyšších drevín. Hladina kolíše podľa úrovne spodných vôd. Revír je miestneho charakteru. Loví sa kapor, zubáč, šťuka, karas, pleskáč.