Činnosť Rybárskej stráže za 1.polrok 2023.

Činnosť Rybárskej stráže za 1.polrok 2023.

Rybárska stráž v 1. polroku 2023 vykonala 26 kontrolných dní na našich revíroch. Bolo skontrolovaných celkom 63 rybárov u ktorých sa nezistili závažné porušenia. Drobné nedostatky boli riešené na mieste pohovorom.

Dňa 06.07.2023 bola vykonaná kontrola členom Rybárskej stráže číslo 2801 na Štrkovisku Veľká nad Ipľom č.2 , 3-4561-1-1, kde počas kontroly zistil dve osoby, ktoré nie sú držiteľmi platného povolenia na rybolov. Vec bola riešená na OO PZ Lučenec ako podozrenie z TČ pytliactva podľa §310 TZ.

Rybárska stráž vykonala v 1. polroku 2023 večernú kontrolu na VN Ľuboreč, kde nezistili závažné porušenia. Týmto sa chcem všetkým zúčastnením poďakovať.

Za doterajšiu prácu sa chcem všetkým poďakovať, ktorý vo svojom voľnom čase vykonávajú činnosť Rybárskej stráže.