Slovenský rybársky zväz mestská organizácia Lučenec

OZNAM

Na základe rozhodnutia výboru MsO Lučenec sa predaj hosťovacích povolení na kaprové vody začne až od 1.9.2021. Zakúpenie hosťovacích povolení na pstr ...

Čítať ďalej

O nás

Vážení čitatelia, priatelia rybári!

Otvorili ste si webovú stránku Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej len MsO SRZ) v Lučenci, ktorá združuje záujemcov o výkon rybárskeho práva bývajúcich v okrese Lučenec a čiastočne v okrese Poltár. V posledných rokoch sa stali našimi členmi i rybári z okolia Hriňovej, Detvy a zo severnej časti okresu Veľký Krtíš.

V roku 2005 evidovala naša MsO 1894 riadnych členov (dospelí a mládež od 15 rokov) a 327 detí. V roku 2009 bolo členov 2071 a z toho 135 členov od 15 – 18 r. + 338 detí. Za rok 2011 – 2136, z toho 141 mládež a 304 detí, v roku 2012 sme mali 2173 členov, z toho 147 mládež a 302 detí. Počty členov SRZ Lučenec za rok 2013 sú nasledovné: dospelí 2146 členov + 313 detí do 15 rokov.  V roku 2014 sme mali 2169 členov + 309 detí do 15 rokov. V roku 2018 sme mali v evidencii až 2463 členov, z toho mládež 142 členov. Počet detí bol 409.

Organizačnými zložkami MsO SRZ Lučenec sú jednotlivé obvodné organizácie (ďalej OO) a to: OO Lučenec, OO Fiľakovo, OO Poltár a OO Lovonobaňa. Tieto sú riadené výbormi OO a celá MsO je riadená tzv. veľkým Výborom MsO v Lučenci.   V zmysle Stanov SRZ je najvyšším orgánom MsO SRZ v Lučenci konferencia, ktorá sa schádza raz za 1 rok. V jej právomoci je riešiť koncepčné záležitosti organizácie, voliť výbor MsO, kontrolnú komisiu a iných funkcionárov organizácie, schvaľovať ročnú účtovnú závierku, rozpočet organizácie a pod. . Medzi jednotlivými zasadnutiami konferencie MsO je najvyšším orgánom výbor MsO, ktorý má v súčasnosti 17 členov. Členmi tohto výboru sú jednak členovia predsedníctva MsO, ako aj zástupcovia jednotlivých OO.   V právomoci tohto výboru je riešiť všetky úlohy vyplývajúce s chodom organizácie, voliť predsedníctvo MsO, uzatvárať právne úkony, rozhodovať o domácom rybárskom poriadku, zostavovať inkaso rybárskych náležitostí a pod.   Výbor sa schádza pravidelne v 4 – 5 týždňových intervaloch.   Ako výkonný orgán MsO pracuje jeho predsedníctvo, ktoré je zložené z predsedu, tajomníka, podpredsedu, hospodára, účtovníka, pokladníka a v súčasnosti je posledným členom predseda z OO Fiľakovo.   Úlohou predsedníctva je zabezpečiť výkon rozhodnutí výboru MsO a v neodkladných veciach vydávať rozhodnutia. Takéto rozhodnutia však podliehajú následnému schváleniu výborom MsO. Predsedníctvo sa schádza pravidelne 1 krát do mesiaca.   Štatutárnymi zástupcami organizácie sú predseda a tajomník, ktorí zastupujú organizáciu navonok a sú oprávnení v mene organizácie vykonávať právne úkony v zmysle uznesení výboru MsO.  

Ako nezávislý orgán pracuje trojčlenná kontrolná komisia, ktorá je oprávnená kontrolovať činnosť všetkých orgánov organizácie, resp. jej funkcionárov. V prípade zistenia pochybenia je oprávnená na tieto upozorniť výbor MsO, resp. konferenciu MsO a zároveň navrhnúť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.   Pomocnými orgánmi výboru MsO sú odbory a komisie, ktoré podliehajú výboru MsO.   Jeden z najdôležitejších odborov je odbor pre čistotu vôd, ktorý pracuje pod vedením rybárskeho hospodára.   Ďalším pomocným orgánom je odbor pre rybársku stráž, ktorý má v súčasnosti 61 členov.   Samostatnou komisiou je trojčlenná disciplinárna komisia, ktorá rieši priestupky zistené a nahlásené rybárskou strážou a ukladá tresty za tieto priestupky v zmysle stanov SRZ a disciplinárneho poriadku SRZ.   Na úseku hospodárskej činnosti je potrebné zmieniť sa o vlastnej produkcii rybích násad, ktorá je uskutočňovaná v chovných rybníkoch. Táto produkcia je zameraná najmä na chov kapra a sprievodných druhov rýb ( zubáč, šťuka, tolstolobík a pod.).  

Zostavil: JUDr. Ľubomír Víťaz, predseda MsO SRZ v Lučenci.

OSTATNÉ NOVINKY