Inkaso na rok 2024


 

 Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

 

I N K A S O

rybárskych náležitostí /RN/ na rok 2024 - platby sú v € .

__________________________________________________________________________

 Druh povolenia pre členov       dospelých              mládež /15- 18r./     dôchodcov,                                                                                       

                                                                              a študentov do 25 r.    a ID /pozri pozn./

_________________________________________________________________________                                    

 Miestne povolenie kaprové          50,00                        43,00                       43,00   

 Miestne pstruhové povolenie       23,00                        23,00                       23,00      

 Zväzové povolenie kaprové         75,00                        75,00                       75,00

 Zväzové povolenie lipňové          75,00                        75,00                       75,00                  

 Členská známka                           38,00                        17,00                       38,00

Ćlenský príspevok za brigády      15,00                          0,00                         0,00                  

Upozornenie:  zväzovú kaprovú povolenku, alebo zväzovú lipňovú povolenku, alebo miestnu pstruhovú povolenku si môže zakúpiť len ten člen, ktorý si kúpil miestne kaprové povolenie.       

 _________________________________________________________________________

Alternatívy pre platby:

1 Udržovacia platba, členské,

   + príspevok na brigády                 53,00                       17,00                      38,00               

2. Miestna povol. K+ členské          

    + príspevok nabrigády               103,00                       60,00                      81,00

3. Miestna p.K+miestna pov.        

 pstruhová + členské + príspevok 

    na brigády                                  126,00                       83,00                     104,00

4. Miestna povol. K +

   + zväzová K +členské                 

   + príspevk na brigády                 178,00                     135,00                    156,00

5. Miestna K +zväzová pov. K

  + miestna pov.pstruh.+ členské     

  + príspevok na brigády                201,00                    158,00                    179,00

__________________________________________________________________________                     

Poznámka: dôchodcom na predčasnom a invalidnom dôchodku vzniká nárok na zľavu z miestneho povolenia kaprového a oslobodenie od príspevku na brigády po predložení príslušného potvrdenia. Zľava sa netýka tzv. „výsluhových dôchodcov“.

Okrem rybárskych náležitostí uvedených v tabuľke, je člen povinný zakúpiť si ročný rybársky lístok, alebo 3-ročný rybársky lístok na mestskom alebo obecnom úrade v mieste bydliska.

Ďalšie upozornenia:

1. Členovia SRZ starší ako 70 rokov, ktorých členstvo trvá dlhšie ako 10 rokov, majú nárok na poskytnutie základného povolenia na rybolov v hodnote 43,00 €  zdarma.

2. Členovia, ktorí v roku 2024 nemajú záujem vykonávať rybárske právo, ale chcú byť naďalej členmi SRZ, majú možnosť vyplatiť si udržiavací poplatok vo výške členskej známky, t.j. 38,00 € + 15,00 € príspevok na brigády , mládež do 18 rokov - 17,00 €,  dôchodcovia, invalidní dôchodcovia - 38,00 €.

3. Nárok na zľavu ako mládež od 15 do18 rokov majú aj študenti do 25 rokov.

4. Nárok na zľavu ako dôchodcovia majú aj členovia na plnom invalidnom dôchodku.               

5. Invalidní dôchodcovia – „vozíčkari“ majú nárok na miestnu kaprovú povolenku zdarma.

6. Rybárske náležitosti budú vydávané  od mesiaca december 2023, pričom miesto, spôsob a termín vydávania bude včas oznámený vo vývesných skrinkách, na RD a na internete..

7. Člen SRZ je povinný vyplatiť členský poplatok najneskôr do 31. 3. 2024, pričom nezaplatením členského do tohto termínu členstvo v SRZ zaniká.

8. Člen SRZ pri vydávaní rybárskych náležitostí je povinný predložiť členskú legitimáciu.

9. Príslušné poplatky je možné zaplatiť:   a/ v hotovosti pri vydávaní rybárskych náležitostí,

   b/ prevodom z osobného účtu na účet MsO SRZ Lučenec, č.ú. SK4709000000000059328625, VS 2023, KS 0558.

        Pri platení touto formou bude potrebné predložiť pri vydávaní rybárskych    náležitostí výpis z účtu potvrdený peňažným ústavom.

10. Za oneskorené odovzdanie prehľadu o úlovkoch, alebo jeho nevrátenie /najneskoršie do 15. januára 2024/ je sankcia nevydania povolenky na príslušný rok , resp. dodatočný členský príspevok vo výške  10,00 €.

11. Od 1. 1. 2024 je lov rýb povolený len na povolenie na rybolov platné na rok 2024

12. Novoprijatý člen, ktorý dosiahol 18 rokov fyzického veku, platí zápisné vo výške 50,00 €.  Študenti od 15 do 18 rokov 25,00 €. Toto ustanovenie platí aj pre bývalých členov, ktorých členstvo zaniklo oneskoreným zaplatením členského, resp. jeho nezaplatením .

13. Členovia SRZ si môžu zakúpiť aj  povolenie na rybolov platné pre všetky revíry v rámci SRZ – Rada Źilina Hodnota tohto povolenia je 600,00 € s privlastnením si povoleného množstva úlovkov a 400,00 € -bez privlastnenia úlovku / chyť a pusť / 

14. Plnenie brigádnickej povinnosti je v roku 2024 nahradené úhradou členského príspevku za brigády v čiaske 15,00€. Ćlenovia, ktorí sa zúčastnia mimoriadnych aktivít, brigád/zarybnenie, výlovy a pod./, budú po dohode mimoriadne odmenení.

 

Detské povolenia /6 – 14 rokov/

1/ Detské povolenie kaprové na rybárske revíry v obhospodarovaní  MsO SRZ Lučenec a revíry zahrnuté vo zväzovom povolení na kaprové vody /dve nálepky – 10,00 € a 14,00 € spolu 24,00 €.

2/ Detské povolenie na vody kaprové v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec – 14,00 €.

3/Detské povolenie na pstruhové vody v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec – 15,00 €.

Rozsah platnosti detského povolenia na kaprové vody uvedeného v bode č.2 sa počas prázdnin júl a august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love dieťa sprevádza.

4/Zápisné sa platí vo výške 2,00 €

5/ Ćlenská známka pre deti /6 – 14 rokov/ - 1,00 €.

                            Cena hosťovacích povolení na rok 2024 /vždy len na jeden revír/

Denná kaprová p. = 20,00 €, týždenná K = 80,00 €, pstruhová denná p. = 15,00 €.

Hosťovačka pre deti kaprová  týždenná 5,00 €.

Pre nečlenov SRZ: Kaprová, alebo pstruhová denná = 40,00 €, týždenná K = 150,- €,

 

Inkaso bolo vypracované na základe Smernice Rady SRZ v Źiline a schválené na zasadnutí výboru MsO SRZ Lučenec dňa 12.9.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lučenci 12.9.2023                                                      Výbor MsO SRZ Lučenec