Inkaso na rok 2022

Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

I N K A S O rybárskych náležitostí /RN/ na rok 2022 - platby sú v € .

Druh povolenia pre členov Dospelí Mládež /15- 18r./ a študenti do 25 r. Dôchodcovia, ženy a ID /pozri pozn./
Miestne povolenie kaprové 43,00 37,00 37,00
Miestne pstruhové povolenie 20,00 20,00 20,00
Zväzové povolenie kaprové 40,00 40,00 40,00
Zväzové povolenie lipňové 40,00 40,00 40,00
Členská známka 29,00 17,00 29,00


Upozornenie: zväzovú kaprovú povolenku, alebo zväzovú lipňovú povolenku, alebo miestnu pstruhovú povolenku si môže zakúpiť len ten člen, ktorý si kúpil miestne kaprové povolenie.

Alternatívy pre platbu Dospelí Mládež /15- 18r./ a študenti do 25 r. Dôchodcovia, ženy a ID /pozri pozn./
Udržovacia platba 29,00 17,00 29,00
Miestna povol. K + členské 72,00 54,00 66,00
Miestna p. K + miestna pov. pstruhová + členské 92,00 74,00 86,00
Miestna povol. K + zväzová K + členské 112,00 94,00 106,00
Miestna + zväzová pov. K + miestna pov. pstruh + členské 132,00 114,00 126,00

Poznámka: dôchodcom na predčasnom a invalidnom dôchodku vzniká nárok na zľavu po predložení príslušného potvrdenia. Zľava sa netýka tzv. „výsluhových dôchodcov“. Okrem rybárskych náležitostí uvedených v tabuľke, je člen povinný zakúpiť si ročný rybársky lístok, alebo 3-ročný rybársky lístok na mestskom alebo obecnom úrade v mieste bydliska.

Ďalšie upozornenia:

 1. Členovia SRZ starší ako 70 rokov, ktorých členstvo trvá dlhšie ako 10 rokov, majú nárok na poskytnutie základného povolenia na rybolov v hodnote 37,00 €  zdarma.
 2. Členovia, ktorí v roku 2022 nemajú záujem vykonávať rybárske právo, ale chcú byť naďalej členmi SRZ, majú možnosť vyplatiť si udržiavací poplatok vo výške členskej známky,   t.j. 29,00 € , mládež do 18 rokov 17,00 €.
 3. Nárok na zľavu ako mládež od 15 do18 rokov majú aj študenti do 25 rokov.
 4. Nárok na zľavu ako dôchodcovia majú aj ženy a členovia na plnom invalidnom dôchodku.
 5. Invalidní dôchodcovia – „vozíčkari“ majú nárok na miestnu kaprovú povolenku zdarma.
 6. Rybárske náležitosti budú vydávané  od mesiaca december 2020, pričom miesto, spôsob a termín vydávania bude včas oznámený vo vývesných skrinkách, na RD a na internete.
 7. Člen SRZ je povinný vyplatiť členský poplatok najneskôr do 31. 3. 2022, pričom nezaplatením členského do tohto termínu členstvo v SRZ zaniká.
 8. Člen SRZ pri vydávaní rybárskych náležitostí je povinný predložiť členskú legitimáciu.
 9. Príslušné poplatky je možné zaplatiť:
  • a/ v hotovosti pri vydávaní rybárskych náležitostí,
  • b/ prevodom z osobného účtu na účet MsO SRZ Lučenec, č.ú. (IBAN) SK47 0900 0000 0000 5932 8625, VS 2022, KS 0558. Pri platení touto formou bude potrebné predložiť pri vydávaní rybárskych    náležitostí výpis z účtu potvrdený peňažným ústavom.
 10. Za oneskorené odovzdanie prehľadu o úlovkoch, alebo jeho nevrátenie /najneskoršie do 15. januára 2022/ je sankcia nevydania povolenky na príslušný rok , resp. dodatočný členský príspevok vo výške 10,00 €.
 11. Od 1. 1. 2022 je lov rýb povolený len na povolenie na rybolov platné na rok 2022.
 12. Novoprijatý člen, ktorý dosiahol 18 rokov fyzického veku, platí zápisné vo výške 20,00 €.  Študenti od 15 do 18 rokov a ženy 10,00 €. Toto ustanovenie platí aj pre bývalých členov, ktorých členstvo zaniklo oneskoreným zaplatením členského, resp. jeho nezaplatením.
 13. Členovia SRZ si môžu zakúpiť aj  povolenie na rybolov platné pre všetky revíry v rámci SRZ  na základe žiadosti.

Detské povolenia /6 – 14 rokov/

 1. Detské povolenie kaprové na rybárske revíry v obhospodarovaní  MsO SRZ Lučenec a revíry zahrnuté vo zväzovom povolení na kaprové vody /dve nálepky - 10 a 14/ – 24,00 €.

 2. Detské povolenie na vody kaprové v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec – 14,- €.

 3. Detské povolenie na pstruhové vody v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec – 15,- €.
  Rozsah platnosti detského povolenia na kaprové vody uvedeného v bode č.2 sa počas prázdnin júl a august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love dieťa sprevádza.

 4. Zápisné sa platí vo výške 2,- €

 

Cena hosťovacích povolení na rok 2022 /vždy len na jeden revír/

 • Denná kaprová p. = 10,00 €
 • týždenná K = 40,00 €
 • pstruhová denná p. = 10,00 €
 • Hosťovačka pre deti kaprová  týždenná 5,00 €
 • Pre nečlenov SRZ: Kaprová, alebo pstruhová denná = 20,00 €
 • týždenná K = 80,- €,

 

Plnenie brigádnickej povinnosti v roku 2022 – p r a v i d l á

 1. Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou / 8 hod./ má každý člen MsO SRZ Lučenec okrem:
  • a/ Mládež do 18 rokov a ženy
  • b/ Členovia – po dovŕšení 62 rokov.
   Táto skupina rybárov  sa z vlastnej iniciatívy  brigád zúčastniť môže.
  • c/ Zdravotne ťažko postihnutí členovia.
 2. Členovia MsO SRZ Lučenec podliehajúci brigádnickej povinnosti /všetci členovia okrem tých čo sú uvedení v bode č.1/, dostanú pri vydávaní rybárskych náležitostí „Plán brigád na rok 2022“ na základe čoho sa brigád zúčastnia. Plán brigád bude zverejnený aj vo vývesných skrinkách a na internete - www.rybarstvonovohradu.sk. Účasť na brigáde bude zapísaná do členského preukazu.
 3. Člen ktorý predpokladá, že sa z rôznych osobných dôvodov nebude môcť brigád zúčastniť, zaplatí pri preberaní rybárskych náležitostí na rok 2022 20,00 €, ako dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO SRZ LC.
 4. Členovia, ktorí si v roku 2021 nesplnili svoju brigádnickú povinnosť, resp. nevyplatili dodatočný členský príspevok v súlade s inkasom na rok 2020, zaplatia pri preberaní RN na rok 2022 dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO LC vo výške 30,00 €. V opačnom prípade im nebude vydané povolenie na rybolov pre rok 2022.
 5. Člen  môže miesto hore uvedených možností poskytnúť sponzorský dar v primeranej výške  na niektoré z podujatí organizovaných MsO Lučenec, alebo na činnosť MsO.

Toto inkaso bolo vypracované na základe Smernice RADY SRZ v Žiline a schválené na zasadnutí Výboru MsO SRZ Lučenec dňa 12.10.2021.

Verzia pre tlač PDF