Inkaso na rok 2020

Slovenský rybársky zväz, MsO Lučenec

I N K A S O rybárskych náležitostí /RN/ na rok 2020 - platby sú v € .

Druh povolenia Dospelý a mládež /15- 18r./ Dôchodcovia a študenti do 25 rokov Ženy a ID
Miestne povolenie kaprové 43,00 37,00 37,00
Miestne pstruhové povolenie 20,00 20,00 20,00
Zväzové povolenie kaprové 40,00 40,00 40,00
Zväzové povolenie lipňové 40,00 40,00 40,00
Členská známka 29,00 17,00 29,00


Upozornenie: Zväzovú kaprovú povolenku, alebo zväzovú lipňovú povolenku, alebo miestnu pstruhovú povolenku si môže zakúpiť len ten člen, ktorý si kúpil miestne kaprové povolenie.

Alternatívy pre platbu Dospelý a mládež /15- 18r./ Dôchodcovia a študenti do 25 rokov Ženy a ID
Udržovacia platba 29,00 17,00 29,00
Miestna povol. K + členské 72,00 54,00 66,00
Miestna p. K + miestna pov. pstruhová + členské 92,00 74,00 86,00
Miestna povol. K + zväzová K + členské 112,00 94,00 106,00
Miestna + zväzová pov. K + miestna pov. pstruh + členské 132,00 114,00 126,00


Poznámka: dôchodcom na predčasnom a invalidnom dôchodku vzniká nárok na zľavu po predložení príslušného potvrdenia. Zľava sa netýka tzv. „výsluhových dôchodcov“. Okrem rybárskych náležitostí uvedených v tabuľke, je člen povinný zakúpiť si ročný rybársky lístok, alebo 3-ročný rybársky lístok na mestskom alebo obecnom úrade v mieste bydliska.

 

Ďalšie upozornenia:

 1. Členovia SRZ starší ako 70 rokov, ktorých členstvo trvá dlhšie ako 10 rokov, majú nárok na poskytnutie základného povolenia na rybolov v hodnote 37,00 € zdarma.
 2. Členovia, ktorí v roku 2020 nemajú záujem vykonávať rybárske právo, ale chcú byť naďalej členmi SRZ, majú možnosť vyplatiť si udržiavací poplatok vo výške členskej známky, t.j. 29,00 € , mládež do 18 rokov 17,00 €.
 3. Nárok na zľavu ako mládež od 15 do18 rokov majú aj študenti do 25 rokov.
 4. Nárok na zľavu ako dôchodcovia majú aj ženy a členovia na plnom invalidnom dôchodku.
 5. Invalidní dôchodcovia – „vozíčkari“ majú nárok na miestnu kaprovú povolenku zdarma.
 6. Rybárske náležitosti budú vydávané od mesiaca december 2019, pričom miesto, spôsob a termín vydávania bude včas oznámený vo vývesných skrinkách, na RD a na  internete.
 7. Člen SRZ je povinný vyplatiť členský poplatok najneskôr do 31. 3. 2020, pričom nezaplatením členského do tohto termínu členstvo v SRZ zaniká.
 8. Člen SRZ pri vydávaní rybárskych náležitostí je povinný predložiť členskú legitimáciu.
 9. Príslušné poplatky je možné zaplatiť:
  • a/ v hotovosti pri vydávaní rybárskych náležitostí
  • b/ prevodom z osobného účtu na účet MsO SRZ Lučenec, č.ú. 59328625/0900, VS 2020 KS 0558. Pri platení touto formou bude potrebné predložiť pri vydávaní rybárskych náležitostí výpis z účtu potvrdený peňažným ústavom.
 10. Za oneskorené odovzdanie prehľadu o úlovkoch, alebo jeho nevrátenie /najneskoršie do 15. januára 2020/ je sankcia nevydania povolenky na príslušný rok , resp. dodatočný členský príspevok vo výške 10,00 €.
 11. Od 1. 1. 2020 je lov rýb povolený len na povolenie na rybolov platné na rok 2020
 12. Novoprijatý člen, ktorý dosiahol 18 rokov fyzického veku, platí zápisné vo výške 20,00 €. Študenti od 15 do 18 rokov 10,00 €. Toto ustanovenie platí aj pre bývalých členov, ktorých členstvo zaniklo oneskoreným zaplatením členského, resp. jeho nezaplatením.
 13. Členovia SRZ si môžu zakúpiť aj povolenie na rybolov platné pre všetky revíry v rámci SRZ na základe žiadosti.
 14. Detské povolenia /6 – 14 rokov/:
  • 1/ Detské povolenie kaprové na rybárske revíry v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec a revíry zahrnuté vo zväzovom povolení na kaprové vody /dve nálepky - 10 a 14/ – 24,00 €.
  • 2/ Detské povolenie na vody kaprové v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec – 14,- €.
  • 3/ Detské povolenie na pstruhové vody v obhospodarovaní MsO SRZ Lučenec – 15,- €. Rozsah platnosti detského povolenia na kaprové vody uvedeného v bode č.2 sa počas prázdnin júl a august bezplatne rozširuje na všetky kaprové revíry pridelené SRZ v rozsahu povolenia dospelého sprievodcu – držiteľa tohto povolenia, ktorý pri love dieťa sprevádza.
  • 4/ Zápisné sa platí vo výške 2,- €

 

Cena hosťovacích povolení na rok 2020 /vždy len na jeden revír/
Denná kaprová p. = 10,00 €, týždenná K = 40,00 €, pstruhová denná p. = 10,00 €.
Hosťovačka pre deti kaprová týždenná 5,00 €.
Pre nečlenov SRZ: Kaprová, alebo pstruhová denná = 20,00 €, týždenná K = 80,- €,


Plnenie brigádnickej povinnosti v roku 2020 – p r a v i d l á

 1. Povinnosť odpracovať brigádu v rozsahu stanovenom členskou schôdzou / 8 hod./ má každý člen MsO SRZ Lučenec okrem:
  • a/ Mládež do 18 rokov a ženy
  • b/ Členovia – po dovŕšení 62 rokov. Táto skupina rybárov sa z vlastnej iniciatívy brigád zúčastniť môže.
  • c/ Zdravotne ťažko postihnutí členovia.
 2. Členovia MsO SRZ Lučenec podliehajúci brigádnickej povinnosti /všetci členovia okrem tých čo sú uvedení v bode č.1/, dostanú pri vydávaní rybárskych náležitostí „Plán brigád na rok 2020“ na základe čoho sa brigád zúčastnia. Plán brigád bude zverejnený aj vo vývesných skrinkách a na internete - www.rybarstvonovohradu.sk. Účasť na brigáde bude zapísaná do členského preukazu.
 3. Člen ktorý predpokladá, že sa z rôznych osobných dôvodov nebude môcť brigád zúčastniť, zaplatí pri preberaní rybárskych náležitostí na rok 2020 20,00 €, ako dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO SRZ LC.
 4. Členovia, ktorí si v roku 2019 nesplnili svoju brigádnickú povinnosť, resp. nevyplatili dodatočný členský príspevok v súlade s inkasom na rok 2019, zaplatia pri preberaní RN na rok 2020 dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO LC vo výške 20,00 €. V opačnom prípade im nebude vydané povolenie na rybolov pre rok 2020.
 5. Člen môže miesto hore uvedených možností poskytnúť sponzorský dar v primeranej výške na niektoré z podujatí organizovaných MsO Lučenec, alebo na činnosť MsO.
 6. Členovia, ktorí si nesplnia v roku 2020 jednu z hore uvedených možností, zaplatia pri preberaní rybárskych náležitostí na rok 2021 peňažnú čiastku 30,00 € , ako dodatočný členský príspevok na rozvoj rybárstva v MsO SRZ LC.

Toto inkaso bolo vypracované na základe Smernice RADY SRZ v Žiline a schválené na zasadnutí Výboru MsO SRZ Lučenec dňa 12.11.2019.

Z inkasa a objednávky cenín na schválenie výborom:

 1. Zvýšenie členského z 23,- na 29,- €.
  Dôvody: zvýšenie odvodu na RADU + vyššie prevádzkové náklady na chod organizácie.
 2. Zvýšenie členského u mládeže a študentov zo 14,- na 17,- €.
 3. Miestne povolenie kaprové – bez zmeny /43,- 37,- €/.
 4. Detské povolenky - bez zmeny
 5. Zväzové povolenie kaprové, alebo lipňové , zvýšenie z 35,- na 40,- €.
  Dôvod: rozhodnutie RADY
 6. Miestne povolenie pstruhové - bez zmeny /20,-€, deti 15,- €/.
 7. Hosťovačky pre členov SRZ
  • denná kaprová 10,- €, deti 2,- €
  • týždenná kaprová 40,- €, deti 5,- €
  • denná pstruhová 10,- €.
 8. Hosťovačky pre nečlenov SRZ
  • denná kaprová 20,- €
  • týždenná kaprová 80,- €
  • denná pstruhová 20,- €.
 9. Ostatné platby /brigády/ - bez zmeny.

 

Verzia pre tlač PDF